تاثیر دانه بندی سنگدانه

در سالهای اخیر بتن خودتراکم کاربرد گسترده ای در سازه های بتنی مسلح با شرایط قالب بندی سخت پیدا کرده است. برای چنین کاربردهایی، بتن تازه بایستی از قابلیت جریان و چسبندگی بالایی برای جلوگیری از انواع جداشدگی برخوردار باشد سنگدانه ها می توانند در خواص مورد نیاز بتن خودتراکم به نحو موثری تاثیر بگذارند. یکی از مهمترین عوامل موثر در کیفیت بتن خود تراکم، نوع دانه بندی و جنس مصالح سنگی آن می باشد که باید در هر منطقه ای با توجه به شرایط منطقه مورد شناسایی قرار گیرد. اندازه و شکل مصالح سنگی و نسبت سنگدانه های درشت به ریزدانه ها به طور مستقیم بر قابلیت جریان و عبور کنندگی بتن خودتراکم اثر میگذارد به طوری که دانه های کوچکتر و کروی تر باعث کاهش احتمال قفل شدگی و افزایش قابلیت جریان می شوند. از سوی دیگر نقش یکپارچگی و توزیع خوب ریزدانه ها در دانه بندی را نباید فراموش کرد به گونه ای که در روش های طراحی اختلاط از ماسه های ترکیبی برای ایجاد یک منحنی مناسب استفاده شود. در این مطالعه سعیشده خصوصیات ده معدن شن و ماسه استان البرز بهدقتم ورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد تا شناخت بهتری نسبتب همنابع سنگی استان حاصل گردد. دراینمطالعه ده طرح اختلاط با مصالح معادن مختلف با نسبت آب به سیمان ثابت 0.35 و با عیار سیمان 425 کیلوگرم مورد مقایسه قرارگرفتند.نتایج بدست آمده درزمینه بررسی خصوصیات مکانیکی بتن خود تراکم، که خود شامل بررسی نتایج حاصل از آزمایش های مقاومت فشاری، مقاومت کششی (شکافت)، مقاومت خمشیبا ساخت نمونه های مکعبی ، استوانه ای و منشوری پرداخته میشود و نقاط ضعفو قوت هر یک از سنگدانه های معادن مختلف مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از این بود که با گردگوشه تر شدن ریزدانه و شکسته تر شدن درشت دانه خصوصیات مکانیکی بتن بهبود می یابد.

تماس با ما

نقشه کار خانه

دفتر مرکزی

کرج . مهرویلا
خیابان درختی پلاک 181
ساختمان آپتوس ایران واحد 3
تلفن فروش: 33506904-026

 

کارخانه

کرج مهرشهر ، بلوار ارم ،
خیابان دوم شرقی (شریعتی)
مجتمع صنعتی آپتوس ایران
تلفن فروش: 33100-026

دفتر مهرشهر

کرج مهرشهر، بلوار ارم نبش خ 113

تلفن فروش: 33403348-026