با توجه به اينکه ساختار دیوارهای ساخته شده با بلوک سیمانی سبک به صورت مرسوم در اغلب ساختمانهای مسکونی اجرا مي شوند،لذا اثرات نيروی زلزله بر روی اين ديوارها که به عنوان ديوار غير سازه ای در داخل ساختمان استفاده می شود برای مهندسين عمران و سازندگان بسيار ثمر بخش خواهد بود. در اين مقاله مدلهای ديوار سيستم های چند درجه آزادی، تحت شتاب زلزله تحليل ديناميکی شده است.  تحليل ديناميکی مدلهای ديوار تحت برنامه نرم افزاری SAP 2000و بصورت تاريخچة زمانی تحت مشخصات سازه ای برای ديوارهای به ارتفاع 5/2 و طول 3 و 12 متر با فرکانس اصلی بين 10- 41 هرتز و تحت شرايط تکيه گاهی مختلف انجام شده است. شتاب اعمال شده به سازه با استفاده از شتاب نگاشت زلزله ناغان باشتاب ماکزيمم 09/7 متر بر مجذور ثانيه که به مدت 5 ثانيه تداوم داشته، صورت گرفته که در طول فواصل زمانی 02/0 ثانيه  و منحنی های حاصل از تغييرات شتاب نسبت به زمان با يكديگر مقايسه شده است. در اين تحليل جرم ديوار به صورت جرم های متمركز در محل گره در نظر گرفته شده است. تعداد فرکانس های مدهای ارتعاشی را برابر 7، ميرائی سازه برابر 035/0 و مؤلفه شتاب بصورت عمود بر سطح سازه تعريف شده است. براي مطالعة موردي از تحليل ديناميکی با توجه به شرايط تکيه گاهی مختلف و استفاده از يک ردیف بلوک سبک سیمانی ساخت شرکت آپتوس ایران به ضخامت 10 سانتیمتر در هر طرف با یک لایه فوم یونولیتی به ضخامت 1سانتیمتر و يا یک ردیف بلوک سبک سیمانی ساخت شرکت آپتوس ایران به ضخامت 20 سانتیمتر استفاده شده است. حداقل تغيير مکان در اين مطالعة موردي که برای فرکانس41 هرتز بدست آمده حدود1/0 ميلی متر و حداکثر تغيير مکان ماكزيمم که برای فرکانس 10 هرتز بدست آمده حدود 9 ميلی متر می باشد. حداقل لنگر که برای فرکانس 38 هرتز بدست آمده حدود 5/2 کيلوگرم در متر و حداکثر لنگر ماکزيمم که برای فرکانس11 هرتز بدست آمده حدود 66 کيلو گرم در متر می باشد. با مقايسة اين مقادير با تغيير مکان ماکزيمم جزء ساختمانی طبق آئين نامه 2800 ايران، برای ديوارهائي به ارتفاع 5/2 متر تغيير مکان مجاز 5/12 ميلی متر می باشد. اين مقدارحدود 4/1 برابر حداکثر تغيير مکان ماکزيمم ديوارهای موردنظر تحت بارهای ديناميکی زلزله  می باشد که نتايج مناسب و مطلوبی برای اينگونه ديوارها می باشد. 

تماس با ما

نقشه کار خانه

دفتر مرکزی

کرج . مهرویلا
خیابان درختی پلاک 181
ساختمان آپتوس ایران واحد 3
تلفن فروش: 33506904-026

 

کارخانه

کرج مهرشهر ، بلوار ارم ،
خیابان دوم شرقی (شریعتی)
مجتمع صنعتی آپتوس ایران
تلفن فروش: 33100-026

دفتر مهرشهر

کرج مهرشهر، بلوار ارم نبش خ 113

تلفن فروش: 33403348-026